Biserica Ortodoxă Bulgară: În afară de Biserica Ortodoxă “nu există alte biserici, ci numai erezii şi schisme”

Sursa originală: http://sofiaglobe.com/2016/04/22/bulgarian-orthodox-church-besides-the-orthodox-church-there-are-no-other-churches-only-heresies-and-schisms/

(Link preluat de pe pagina de Facebook a pr. Mihai-Andrei Aldea)

Scris de la 22 Aprilie 2016 în Bulgaria
(Tradus de Ana Elisabeta — “Dragostea se bucură de adevăr”)
Alexander Nevsky cathedral Sofia Bulgaria photo Clive Leviev-Sawyer 4
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, organismul de conducere al bisericii, a adoptat poziţii politice intransigente înaintea Sinodului Pan-Ortodox care se va ţine în Creta în iunie 2016 – declarând, între altele, că pe lângă “Sfânta Biserică Ortodoxă nu există alte biserici, ci numai erezii şi schisme, iar a le numi pe acestea ‘biserici’ este din punct de vedere teologic, dogmatic şi canonic complet greşit”.Sinodul Pan-Ortodox va aduce împreună toate bisericile autocefale universal recunoscute ale Creştinătăţii Ortodoxe Răsăritene în prima astfel de adunare după mai bine de o mie de ani.

A fost în proiect încă din 1961 şi va atinge un ansamblu de probleme, inclusiv relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi restul lumii creştine.

Alte probleme caare vor fi atinse includ Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea conteporană; Diaspora ortodoxă; Autonomia şi modul de proclamare a ei; Taina Cununiei şi impredimentele ei; Semnificaţia postului şi aplicarea lui astăzi.

Problemele litigioase, precum înţelegerea asupra unui calendar bisericesc comun pentru toate bisericile ortodoxe, au fost îndepărtate de pe ordinea de zi.

Creta a fost aleasă ca locul de organizare a Sinodului Pan-Ortodox în defavoarea locului planificat iniţial la Istanbul, sediul Patriarhiei Ecumenice, deoarece Biserica Ortodoxă Rusă era extrem de refractară la a merge în oraşul turcesc din cauza tensiunilor dintre Moscova şi Ankara cu privire la doborîrea unei aeronave militare ruseşti de către Turcia în 2015 în apropierea graniţei siriene.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare şi-a anunţat la 21 aprilie poziţiile, amendând un document preliminar pre-sinodal.

Întâlnirea prezidată de întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare, Patriarhul Neofit, şi la care au luat parte toţi cu excepţia a patru mitropoliţi, a examinat scrisori de la Mitropolitul de Loveci Gavriil, de la preoţii din eparhia lui, şi o scrisoare de la Mitropolitul de Plovdiv Nicolae – susţinută de o petiţie semnată de 240 de preoţi din eparhia lui – cu privire la problema atitudinii Bisericii Ortodoxe faţă de restul Creştinătăţii.

Cu privire la punctul despre “unitatea/unirea tuturor”, biserica a spus că dintotdeauna s-a considerat că aceia care căzuseră în erezie sau schismă trebuiau mai întâi să se întoarcă la credinţa ortodoxă şi să-şi dovedească ascultarea faţă de Sfânta Biserică “şi apoi, prin pocăinţă, ei pot fi primiţi în Biserică”.

Cu privire la problema “dialogurilor teologice bilaterale cu scopul de a căuta unitatea creştină pierdută”, Biserica Ortodoxă Bulgară a spus că ar trebui subliniat că “Sfânta Biserică Ortodoxă, care este una şi singura, niciodată nu a perdut unitatea în credinţa şi comuniunea/părtăşia Sfântului Duh şi de veme ce va dura până la sfârşitul lumii, Domnul a spus că ‘porţile iadului nu o vor birui’, această comuniune/părtăşie va dăinui pentru totdeauna”.

Sfântul Sinod a continuat prin a-şi afirma punctul de vedere că “pe lângă Sfânta Biserică Ortodoxă nu există alte biserici, ci numai erezii şi schisme, iar a le numi pe acestea ‘biserici’ este din punct de vedere teologic, dogmatic şi canonic complet greşit”.

Printre altele, documentul aprobat de Sfântul Sinod a continuat prin a declara că “mulţumeşte lui Dumnezeu” că Biserica Ortodoxă Bulgară a părăsit Consiliul Mondial al Bisericilor (WCC) în 1998. [subliniere “Dragostea se bucură de adevăr”]

Aceasta a fost o referire la faptul că Biserica Ortodoxă Bulgară, care a aderat la CMB/WCC în 1961 şi a fost un participant activ – cu Dr. Todor Sabev ca vicepreşedinte CMB/WCC – a părăsit organizaţia în 1998 pe când o poziţie anti-ecumenică [anti-ecumenistă] a devenit dominantă în Biserica Bulgară. În orice caz, participarea Bisericii Ortodoxe Bulgare în CMB/WCC fusese inspirată mai puţin de un spirit ecumenic ci, în deceniile de comunism, ca un mijloc de a ajuta la îndepărtarea influenţei sovietice asupra organismului – aşa cum istoricul bulgar Momcil Metodiev a explicat în cartea sa Între credinţă şi compromis (Comisia Dosarelor l-a identificat pe Sabev, care a murit în 2008, ca fiind agentul secret al Securităţii Statului Damyanov).

Lăsând deoparte contextul istoric, poziţia din aprilie 2016 a Sfântului Sinod al bisericii a declarat că Biserica Ortodoxă Bulgară nu poate fi membră într-o organizaţie care afirmă o concepţie de “una dintre multe sau ca o ramură a bisericii una, care caută o cale şi se zbate pentru restaurarea ei prin acest Consiliu Mondial al Bisericilor”.

Sinodul a citat Crezul, spunând că există unul Dumnezeu şi una Biserică.

Declaraţia din aprilie 2016 a Bisericii Ortodoxe Bulgare nu este deloc prima dată când o poziţie tranşantă a fost exprimată de unii din liderii ei, poate cel mai memorabil de Mitropolitul Nicolae al Plovdivului.

În 2007, într-un interviu televizat nu mult după ce a devenit Mitropolit al Plovdivului, Nicolae a fost întrebat ce opinie are despre Papă.

“Dacă mărturiseşte altă credinţă decât cea ortodoxă, atunci canoanele bisericeşti îl declară eretic,” a raspuns Nicolae.

Totuşi, relaţiile Bisericii Ortodoxe Bulgare cu Biserica Romano-Catolică nu sunt lipsite de o oarecare cooperare, precum comemorarea la 24 mai a sfinţilor lor comuni Chiril şi Metodie, faptul că defunctul Papă Ioan Paul II a permis Bisericii Ortodoxe Bulgare să utilizeze o biserică din Roma, iar în anii anteriori, cu ocazia căderii Paştelui bisericilor occidentale şi răsăritene la aceeaşi dată, unele concelebrări liturgice locale de către clericii ortoocşi şi romano-catolici.

(Fotografia catedralei Alexander Nevsky, Sofia: Clive Leviev-Sawyer)

Textul original:

Bulgarian Orthodox Church: Besides the Orthodox Church ‘there are no other churches, only heresies and schisms’

Written by on April 22, 2016 in Bulgaria – Comments Off on Bulgarian Orthodox Church: Besides the Orthodox Church ‘there are no other churches, only heresies and schisms’

The Bulgarian Orthodox Church’s Holy Synod, the church’s governing body, has adopted hard-line policy positions ahead of the Pan-Orthodox Council to be held in Crete in June 2016 – stating, among other things, that besides the “Holy Orthodox Church there are no other churches, but only heresies and schisms, and to call these ‘churches’ is theologically, dogmatically and canonically completely wrong”.

The Pan-Orthodox Council will bring together all the universally-recognised autocephalous churches of Eastern Orthodox Christianity in the first such gathering in more than 1000 years.

It has been in the planning since 1961 and will cover a range of issues, including the relations between the Orthodox Church and the rest of the Christian world.

Other issues to be covered include the Mission of the Orthodox Church in the Contemporary World; The Orthodox Diaspora; Autonomy and its Manner of Proclamation; The Sacrament of Marriage and its Impediments; the Significance of Fasting and its Application Today.

Contentious issues, such as agreement on a church calendar common to all Orthodox churches, have been removed from the agenda.

Crete was chosen as the venue for the Pan-Orthodox Council over the originally-planned venue of Istanbul, seat of the Ecumenical Patriarchate, because the Russian Orthodox Church was extremely reluctant to go to the Turkish city because of the tensions between Moscow and Ankara over the 2015 downing of a Russian military aircraft by Turkey near the border with Syria.

The Bulgarian Orthodox Church’s Holy Synod announced on April 21 its positions, amending an earlier draft document.

Chaired by Bulgarian Orthodox Church head Patriarch Neofit and attended by all but four metropolitans, the meeting considered letters from Lovech Metropolitan Gavriil, priests in his diocese, and a letter from Plovdiv Metropolitan Nikolai – backed up by a petition signed by 240 priests in his diocese – on the issue of the attitude of the Orthodox Church to the rest of Christendom.

On a point about the “unity of all”, the church said, it always had been understood that those who had fallen into heresy or schism had to first return to the Orthodox faith and prove their obedience to the Holy Church “and then, through repentance, they may be received into the Church”.

On the issue of “bilateral theological dialogues aiming to seek lost Christian unity, the Bulgarian Orthodox Church said that it should be noted that the “Holy Orthodox Church, which is the one and only, never lost unity in the faith and fellowship of the Holy Spirit among Christians and as it will last until the end of the world, the Lord has said that ‘the gates of hell will not prevail against it’ this fellowship will endure forever”.

The Holy Synod went on to state its view that “besides the Holy Orthodox Church there are no other churches, but only heresies and schisms, and to call these ‘churches’ is theologically, dogmatically and canonically completely wrong”.

Among other points, the document approved by the Holy Synod went on to say that “thank God” the Bulgarian Orthodox Church had left the World Council of Churches in 1998.

This was a reference to the fact that the Bulgarian Orthodox Church, which joined the WCC in 1961 and was an active participant – with Dr Todor Sabev as a WCC vice-chairman – quit in 1998 as an anti-ecumenical stance came to dominate the Bulgarian church. In any case, the Bulgarian Orthodox Church’s participation in the WCC had been less inspired by an ecumenical spirit but, in the decades of communism, as a means to help push Soviet influence over the body – as Bulgarian historian Momchil Metodiev explained in his book Between Faith and Compromise (the Dossier Commission identified Sabev, who died in 2008, as having been secret service State Security agent Damyanov).

That historical background aside, the April 2016 position of the church’s Holy Synod said that the Bulgarian Orthodox Church could not be a member of an organisation which holds a view of “one of many or as a branch of the One church, which seeks a way and struggles for its restoration through this World Council of Churches”.

The Synod quoted the Creed, saying that there was one God and one Church.

The April 2016 position of the Bulgarian Orthodox Church is hardly the first time that a hard-line position has been heard from some of its leaders, perhaps most notably of all, Plovdiv Metropolitan Nikolai.

In 2007, in a television interview not long after becoming Plovdiv Metropolitan, Nikolai was asked his opinion about the Pope.

“If he professes a different belief than the Orthodox, then the church canons make him a heretic,” Nikolai replied.

However, the Bulgarian Orthodox Church’s relations with the Roman Catholic Church are not without some co-operation, such as commemorations on May 24 of their shared saints Cyril and Methodius, the fact that the late Pope John Paul II lent the Bulgarian Orthodox Church the use of a church in Rome, and in previous years, on the occasion of the Western and Eastern Christian churches’ Easter falling on the same date, some local joint liturgical celebrations by Orthodox and Roman Catholic clergy.

(Photo of Alexander Nevsky cathedral, Sofia: Clive Leviev-Sawyer)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s